1. Ghidul solicitantului_M2 | 04.06.018

2. Anexa_1_Cererea de finantare_M2  | 04.06.018

3. Anexa 2 – Plan de afaceri | 04.06.018

4. Anexa 3 – Model Contract de finantare | 04.06.018

5. Anexa 4 – Fişa masurii | 04.06.018

6. Anexa 5 – Codul bunelor practici agricole | 04.06.018

7. Anexa 5B – Calculator Cod Bune Practici Agricole | 04.06.018

8. Anexa 6 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale | 04.06.018

9. Anexa 7 – Lista raselor autohtone (indigene) | 04.06.018

10. Anexa 8 – Declaratie  | 04.06.018

11. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii si metodologie | 04.06.018

12. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologie | 04.06.018

13. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologie| 04.06.018

Arhiva